รายละเอียดหนังสือ ศอ.จอส.กทม. 79


ต้นเรื่อง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร
เลขที่หนังสือ
ศอ.จอส.กทม. 79
ลงวันที่
19 มกราคม 2565
เรื่อง
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับทราบหนังสือ