รายละเอียดหนังสือ ศอ.จอส.กทม. 64


ต้นเรื่อง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร
เลขที่หนังสือ
ศอ.จอส.กทม. 64
ลงวันที่
14 ธันวาคม 2564
เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับทราบหนังสือ