รายละเอียดหนังสือ ศอ.จอส.กทม. 46


ต้นเรื่อง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร
เลขที่หนังสือ
ศอ.จอส.กทม. 46
ลงวันที่
08 ตุลาคม 2564
เรื่อง
ขอส่งมอบแอลกอฮอล์พระราชทานเพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับทราบหนังสือ