ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ ศอ.จอส.กทม. 42


ต้นเรื่อง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร
เลขที่หนังสือ
ศอ.จอส.กทม. 42
ลงวันที่
05 ตุลาคม 2564
เรื่อง
การประชุมซักซ้อมแนวทางการรายงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการใช้งานระบบหนังสือเวียนของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด

การรับทราบหนังสือ